തുമ്പിപ്പെണ്ണേ - ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ്


തുമ്പിപ്പെണ്ണേ കൊതിയില്ലേ നേരിൽ കാണാൻ
വന്നിട്ടുണ്ടേ എൻ വേളിപ്പെണ്ണു്
കവിളത്തുണ്ടേ കണ്ണാടിത്തുണ്ടു്
ചുണ്ടത്തുണ്ടേ ചിങ്കാരച്ചെണ്ടു്

നീലക്കായലുപോൽ തോന്നും ഓമൽ കണ്ണാണു്
മുടി കാർമുകിലും തോൽക്കും നാടൻ ചേലാണു്
കൊണ്ടേ പോരാം പെണ്ണാളെ പൊന്നോണക്കാലത്തു്
കണ്ണൊന്നഞ്ചും കണ്ണാളെ നീ കാണും നേരത്തു്
തങ്കത്താമരപോൽ പൂന്തേൻ ചിന്തും നെഞ്ചാണു്
ചെല്ലത്താരകളും പെണ്ണും പണ്ടേ കൂട്ടാണു്

പുലരിക്കിളികൾ കാതോരം കൊഞ്ചും പോലെ
പുളകം വിതറും ചെഞ്ചില്ലം മൊഴിയാണേ  ഹോയ്
കുളിരിൽ വിരിയും പൂമുല്ലപ്പൂവും കൊണ്ട്
ഹൃദയം പൊതിയും പുഞ്ചിരിയാണേ
ഹോ ഒന്നവളേ   നിനച്ചാലേ മഴ പൊഴിയും
ഹൊ  ഹോ കണ്മണിയേ നീ കണ്ടാട്ടേ

നീലക്കായലുപോൽ തോന്നും ഓമൽ കണ്ണാണു്
മുടി കാർമുകിലും തോൽക്കും നാടൻ ചേലാണു്
കൊണ്ടേ പോരാം പെണ്ണാളെ പൊന്നോണക്കാലത്തു്
കണ്ണൊന്നഞ്ചും കണ്ണാളെ നീ കാണും നേരത്തു്
തങ്കത്താമരപോൽ പൂന്തേൻ ചിന്തും നെഞ്ചാണു്
ചെല്ലത്താരകളും പെണ്ണും പണ്ടേ കൂട്ടാണു്

നഗരത്തിരയിൽ നീരാടി പാടിക്കൊണ്ടു്
ഒഴുകും അരയന്നം പോലെൻ പെണ്ണാളു്  ഹോയ്
തൊടിയിൽ കളിവീടുണ്ടാക്കും കാലം തൊട്ടേ
പതിവായ് കനവിൽ ഞാൻ കണ്ടോളു്
ഹോ  ഇന്നുവരെ  ഇവൾക്കായെൻ മനം തുടിച്ചേ
ഓ എൻ കണ്മണിയെ  നീ കണ്ടാട്ടേ

തുമ്പിപ്പെണ്ണേ കൊതിയില്ലേ നേരിൽ കാണാൻ
വന്നിട്ടുണ്ടേ എൻ വേളിപ്പെണ്ണു്
കവിളത്തുണ്ടേ കണ്ണാടിത്തുണ്ടു്
ചുണ്ടത്തുണ്ടേ ചിങ്കാരച്ചെണ്ടു്

നീലക്കായലുപോൽ തോന്നും ഓമൽ കണ്ണാണു്
മുടി കാർമുകിലും തോൽക്കും നാടൻ ചേലാണു്
കൊണ്ടേ പോരാം പെണ്ണാളെ പൊന്നോണക്കാലത്തു്
കണ്ണൊന്നഞ്ചും കണ്ണാളെ നീ കാണും നേരത്തു്
തങ്കത്താമരപോൽ പൂന്തേൻ ചിന്തും നെഞ്ചാണു്
ചെല്ലത്താരകളും പെണ്ണും പണ്ടേ കൂട്ടാണു്
 
LYRICS IN ENGLISH
 
 

Post a Comment

Previous Post Next Post