സദാ പാലയ പാട്ടിന്റെ വരികള്‍ - മിസ്റ്റർ ഫ്രോഡ്


സരിഗ രീഗ രീഗ രീസധാ സരിഗ
സരിഗ രീസപാഗരീ ഗരീസ പഗരീ
ധാപഗ സധാപഗരീ ഗരീസധാസ സരീഗ രിഗ
സരിഗ രിഗപ ധപധ പധസ രിഗരിസ
ധസധപഗരീ ഗരീസധാസാ

സദാ പാലയ സാരസാക്ഷി
സദാ പാലയ സാരസാക്ഷി
സദാ പാലയ സാരസാക്ഷി
സമാന രഹിത സമാന രഹിത
മോഹനാംഗി
സദാ പാലയ സാരസാക്ഷി
സമാന രഹിത സമാന രഹിത
മോഹനാംഗി
സദാ പാലയ സാരസാക്ഷി
സമാന രഹിത മോഹനാംഗി
സദാ പാലയാ

സുധാ മധുര വാഗ് വിലാസിനി
സുധാ മധുര വാഗ് വിലാസിനി
സുജനാഗ മോഹിനി സുവാസിനി

സദാ പാലയ സാരസാക്ഷി
സമാന രഹിത മോഹനാംഗി
സദാ പാലയാ

LYRICS IN ENGLISH

Post a Comment

Previous Post Next Post