പൂത്തുമ്പി വാ പാട്ടിന്റെ വരികള്‍ - തോംസണ്‍ വില്ല


പൂത്തുമ്പി വാ മുല്ലയും ലില്ലിയും പൂത്തിതാ
പൂക്കൊന്നയും പിച്ചിയും തെച്ചിയും പൂത്തിതാ
പൂവാല്‍ക്കുരുന്നുകള്‍ പൂന്തേന്‍കുടങ്ങളായ്
പൂക്കുലയോ പൊന്‍തടുക്കോ പൊന്‍ചിലമ്പോ
പൂക്കുലയോ പൊന്‍തടുക്കോ പൊന്‍ചിലമ്പോ

പൂത്തുമ്പി വാ മുല്ലയും ലില്ലിയും പൂത്തിതാ
പൂക്കൊന്നയും പിച്ചിയും തെച്ചിയും പൂത്തിതാ

കിന്നരിപ്പൂ തുന്നിവച്ച കുഞ്ഞുടുപ്പോ പൊന്നുടുപ്പോ
എന്തുവേണമെന്റെ കണ്മണി
തങ്കനിലാപ്പാലടയോ ചെങ്കദളിത്തേനടയോ
എന്തു വേണം ചൊല്ലു ചൊല്ലു നീ
തേന്‍വിരുന്നൂട്ടി നീ എന്‍ കിനാക്കളേ
നീ വലം വെയ്പ്പതെന്‍ സ്വപ്നഭൂമിയില്‍

പൂത്തുമ്പി വാ മുല്ലയും ലില്ലിയും പൂത്തിതാ
പൂക്കൊന്നയും പിച്ചിയും തെച്ചിയും പൂത്തിതാ
പൂവാല്‍ക്കുരുന്നുകള്‍ പൂന്തേന്‍കുടങ്ങളായ്
പൂക്കുലയോ പൊന്‍തടുക്കോ പൊന്‍ചിലമ്പോ
പൂക്കുലയോ പൊന്‍തടുക്കോ പൊന്‍ചിലമ്പോ

മാന്തളിരിന്‍ നേര്‍മ്മയോലും
നിന്‍ ചിറകില്‍ മാരിവില്ലിന്‍
വര്‍ണ്ണരേണു തൂകിയതാരോ
മാനസത്തിന്‍ അങ്കണത്തില്‍
മാന്‍കിടാവായ് തുള്ളിവന്നു
മാഞ്ഞുപോകും പൊന്‍മരീചിയോ
എന്റേതെന്നോര്‍ത്തു ഞാന്‍ കൈകള്‍ നീട്ടവേ
എന്നില്‍നിന്നോമനേ നീയകന്നു പോയ്

പൂത്തുമ്പി വാ മുല്ലയും ലില്ലിയും പൂത്തിതാ
പൂക്കൊന്നയും പിച്ചിയും തെച്ചിയും പൂത്തിതാ
പൂവാല്‍ക്കുരുന്നുകള്‍ പൂന്തേന്‍കുടങ്ങളായ്
പൂക്കുലയോ പൊന്‍തടുക്കോ പൊന്‍ചിലമ്പോ
പൂക്കുലയോ പൊന്‍തടുക്കോ പൊന്‍ചിലമ്പോ

LYRICS IN ENGLISH

Post a Comment

Previous Post Next Post