താമരപ്പൂങ്കാവനത്തില് താമസിക്കുന്നോളെ - ബാല്യകാലസഖി


താമരപ്പൂങ്കാവനത്തില്  താമസിക്കുന്നോളെ
പഞ്ചവർണ്ണപ്പൈങ്കിളിയില് പങ്ക്റങ്കുള്ളോളെ
പങ്ക്റങ്കുള്ളോളെ
പൂനിലാവ് വന്ന് പൂ വിതറുന്നുണ്ട്
പൂക്കളിൽ റാണിയായ് പൂത്തുനിൽക്കുന്നോളെ
പൂത്തുനിൽക്കുന്നോളെ

കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാൽ തരിച്ച്പോയ്
കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാൽ തരിച്ച്പോയ്
കണ്മണിയെ കാണുവാനായ് കൺ കൊതിച്ച്പോയ്
കണ്മണിയെ കാണുവാനായ് കൺ കൊതിച്ച്പോയ്
കണ്ണുകളാൽ ഖൽബുകളിൽ കല്ലെറിയുന്നോളെ

താമരപ്പൂങ്കാവനത്തില്  താമസിക്കുന്നോളെ
പഞ്ചവർണ്ണപ്പൈങ്കിളിയില് പങ്ക്റങ്കുള്ളോളെ
പങ്ക്റങ്കുള്ളോളെ

അന്നൊരുനാളമ്പിളിമാൻ വമ്പനായി വന്നു
അന്നൊരുനാളമ്പിളിമാൻ വമ്പനായി വന്നു

വന്നു നിന്നേ കണ്ടതോടെ അമ്പരന്നു നിന്നു
വന്നു നിന്നേ കണ്ടതോടെ അമ്പരന്നു നിന്നു

കണ്ണുകളാൽ ഖൽബുകളിൽ കല്ലെറിയുന്നോളെ

താമരപ്പൂങ്കാവനത്തില്  താമസിക്കുന്നോളെ
പഞ്ചവർണ്ണപ്പൈങ്കിളിയില് പങ്ക്റങ്കുള്ളോളെ
പങ്ക്റങ്കുള്ളോളെ
പൂനിലാവ് വന്ന് പൂ വിതറുന്നുണ്ട്
പൂക്കളിൽ റാണിയായ് പൂത്തുനിൽക്കുന്നോളെ
പൂത്തുനിൽക്കുന്നോളെ

താമരപ്പൂങ്കാവനത്തില്  താമസിക്കുന്നോളെ
പഞ്ചവർണ്ണപ്പൈങ്കിളിയില് പങ്ക്റങ്കുള്ളോളെ
പങ്ക്റങ്കുള്ളോളെ

LYRICS IN ENGLISH  DOWNLOAD KARAOKE

Post a Comment

Previous Post Next Post