കാറ്റു മൂളിയോ - ഓം ശാന്തി ഓശാന


കാറ്റു മൂളിയോ പ്രണയം കേട്ടുണർന്നുവോ ഹൃദയം
മെയ് തലോടിയോ ആരോ മഞ്ഞിൻ വെൺ‌തൂവലാൽ
കാറ്റു മൂളിയോ പ്രണയം കേട്ടുണർന്നുവോ ഹൃദയം
മെയ് തലോടിയോ ആരോ മഞ്ഞിൻ വെൺ‌തൂവലാൽ
എന്നോമൽ കിളിയേ എന്നോമൽ കിളിയേ

നീളുന്ന വഴികളിൽ തേടുന്നതെന്തേ
തൂവെള്ളി നിലവുപോൽ കാണുന്നതാരെ
നീ നിൻ മിഴികൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ചിമ്മിയോ
നാണമായ്‌ പെണ്ണേ
ചേരുന്ന മൊഴികളിൽ കിന്നാരമോടെ
രാമൈന കുറുകിയോ നിന്നോടു മെല്ലെ
തൂവെൺപുലരി നിന്റെ ചുണ്ടിൽ ഈണമായ് മാറിയോ
പെണ്ണേ നീ അറിയാതെ നീർ പെയ്യുമേ
തേൻ മഴപോലെ നിന്നിലും മഞ്ഞുനീർ പെയ്യുമേ
ഏ ഹേയ്

കാറ്റു മൂളിയോ പ്രണയം കേട്ടുണർന്നുവോ ഹൃദയം
മെയ് തലോടിയോ ആരോ മഞ്ഞിൻ വെൺ‌തൂവലാൽ

പ്രാണന്റെ ലിപികളിൽ നീ തീർത്ത പേരു്
നീ നിന്റെ വിരലിനാൽ തേടുന്ന നേരു്
മായാ മുകിലുപോലെ നിന്നിലാരൊരാൾ വന്നുവോ
പെണ്ണേ ആ മൊഴി കേൾക്കാൻ കാതോർക്കയോ
ഈ കിളിവാതിൽ പിന്നിലായ് നിന്നു നീ മെല്ലവേ
ഏ ഏയ്

കാറ്റു മൂളിയോ പ്രണയം കേട്ടുണർന്നുവോ ഹൃദയം
മെയ് തലോടിയോ ആരോ മഞ്ഞിൻ വെൺ‌തൂവലാൽ
കാറ്റു മൂളിയോ പ്രണയം കേട്ടുണർന്നുവോ ഹൃദയം
മെയ് തലോടിയോ ആരോ മഞ്ഞിൻ വെൺ‌തൂവലാൽ
LYRICS IN ENGLISH

Post a Comment

Previous Post Next Post