ഒരാളെ വേദനിപ്പിക്കാനും വെറുപ്പിക്കാനും അകറ്റാനും


Advertisement