അത്മാര്‍ത്ഥമായി സ്നേഹിച്ചവര്‍ നമ്മോട് കാണിക്കുന്ന അകല്‍ച്ച കാണുമ്പോള്‍


Advertisement