നീ അറിയാതെ നിന്നെ പ്രണയിക്കുമ്പോള്‍ ഒരു സുഖമുണ്ട്


Advertisement