വിങ്ങുന്ന ഹൃദയം എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത്‌ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാവുകളാണ്


No comments :

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Advertisement