ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ പ്രകാശം പടരട്ടെ


No comments :

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Advertisement