മഴ നനയാന്‍ നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം .....


No comments :

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Advertisement