വെറും നേരമ്പോക്കിന് വേണ്ടി എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന നിന്നെക്കാള്‍ എനിക്കിഷ്ട്ടം


No comments :

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Advertisement