വാക്കുകള്‍ കൊണ്ട് വെറുതപ്പോഴും മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാന്‍ നിന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചു


No comments :

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Advertisement