കണ്ടുമുട്ടാനും വേര്‍പിരിയാനും വിധിക്കപ്പെട്ട ഈ ലോകത്ത് ....


No comments :

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Advertisement