നിന്നില്‍ മഴയായി ഞാന്‍ ഇനിയും പെയ്യും... നിന്നെ നനച്ചു നിന്‍റെ ആത്മാവിനെ എന്നോട് ചേര്‍ക്കും..


No comments :

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Advertisement