കേര നിരകളാടും ഒരു ഹരിത ചാരുതീരം പുഴയോരം കളമേളം കവിത പാടും തീരം...


Advertisement