നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞാന്‍ അറിയുന്നു ...നിന്റെ സ്വരം എന്റെ കാതുകള്‍ക്ക് ....


No comments :

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Advertisement