മനസ്സുകള്‍ കീഴടക്കുന്ന സൗഹൃദം.. സുഗന്ധമുള്ള പുഷ്പ്പംപോലെ ആണ് ....


No comments :

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Advertisement