ഒരായിരം വര്‍ഷം നെഞ്ചോടു ചേര്‍ത്ത് പിടിച്ചു സ്നേഹിക്കാന്‍ ...


No comments :

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Advertisement