മനസ്സില്‍ മുഴുവന്‍ നിന്‍റെ ഓര്‍മ്മകളൂമായി നടന്നപ്പോള്‍ ...


No comments :

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Advertisement