മറക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും തോറും നിന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍ എന്നില്‍ കൂടി കൂടി വരുന്നതും ഞാന്‍ അറിയുന്നു...


No comments :

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Advertisement