എന്‍റെ ഹൃദയത്തില്‍ പെരുമഴയായ് അവള്‍ പെയ്തിരങ്ങിയിരുന്നു ...


No comments :

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Advertisement