വസന്തം പൂത്തു നില്ക്കുന്ന നിലാവുള്ള രാവിനെക്കള്‍ എനികിഷ്ടം എന്‍റെ മനസിലേക്ക്


No comments :

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Advertisement