ഒരു രാത്രി പോലെ നിശബ്ദമായ “പ്രണയം ” ഒരു ഹൃദയം പോലെ തുടിക്കുന്ന “വിരഹം ” ആ ഹൃദയത്തില്‍


No comments :

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Advertisement