ഈ ജന്മം മുഴുവന്‍ ഞാന്‍ നിന്നെ സ്നേഹിക്കും.... പക്ഷെ ആ സ്നേഹത്തിനിടയില്‍ നീ എന്നെ വിട്ടു പോയാല്‍


No comments :

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Advertisement