എന്‍റെ വാക്കുകള്‍ എനിക്ക് നഷ്ടമാവുകയാണ് എന്‍റെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ എന്നെ വിട്ടു അകന്നു പോവുകയാണ് .


No comments :

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Advertisement