എത്ര നാള്‍ നിനക്കായ് ഞാന്‍ കാത്തിരിക്കണം ? എത്ര വേള നിനക്കായ് ഞാന്‍ വേദനിക്കണം ?


No comments :

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Advertisement