മാനം നിറയെ നക്ഷത്രങ്ങള്‍ മിന്നിമായുംമ്പോഴും , ഭൂമി നിറയെ വസന്തം വിടരുമ്പോഴും


No comments :

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Advertisement