എന്‍റെ ഹൃദയത്തിന്‍ തന്ത്രി മീട്ടാന്‍ നീ വരുന്നതും കാത്തു നിലാവുള്ള രാത്രിയില്‍


No comments :

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Advertisement