നിന്നെ ഓര്‍ത്തു കരയുന്ന എന്‍റെ കണ്ണുനീര്‍ നീ കണ്ടില്ല നിന്നെ ഓര്‍ത്തു തകരുന്ന എന്‍റെ ഹൃദയ..


No comments :

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Advertisement