മനസ്സുകള്‍ പിരിയുവാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോളും കണ്ണുകള്‍ ..


No comments :

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Advertisement