നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാന്‍ എന്റെ ജീവന്‍ കാത്തു വെച്ചപ്പോള്‍ ഒരിക്കലും ഞാന്‍ അറിഞ്ഞില്ല എനിക്ക്


No comments :

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Advertisement