മൊട്ടിട്ട പനിനീര്‍ പൂക്കളിലെ വിടരാത്ത ഇതളിനടിയില്‍ ഒരു തുള്ളി മഞ്ഞു കണമായി നീ


No comments :

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Advertisement