നിന്നില്‍ സന്ധ്യകള്‍ വിടരുന്നതും മഞ്ഞുപൂക്കള്‍ കൊഴിയുന്നതും ഞാന്‍ അറിഞ്ഞിരുന്നു ഞാന്‍ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു


No comments :

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Advertisement